Studenten waarvan de Examencommissie voornemens is ze een negatief BSA te geven, ontvangen hierover medio augustus een e-mail. Deze studenten wordt de mogelijkheid geboden om gehoord (via een kort, persoonlijk gesprek) te worden door de Examencommissie voordat het uiteindelijke studieadvies wordt vastgesteld. De hoorzitting is bedoeld voor studenten die vanwege nog niet eerder gemelde zwaarwegende persoonlijke omstandigheden (aan de RSM studieadviseurs of EUR studentendecanen) de BSA norm niet hebben weten te behalen. Er dient een directe, aantoonbare relatie te zijn tussen de omstandigheden en de niet behaalde bachelor 1 vakken. Daarnaast moet uit de overige behaalde eerstejaars vakken een duidelijke geschiktheid blijken voor het vervolg van de opleiding (algeheel cijferbeeld en GPA). De uitkomst van de hoorzitting wordt meegenomen in het definitieve Bindend studieadvies dat voor eind augustus door de Examencommissie wordt uitgebracht.

De hoorzittingen van de Examencommissie in collegejaar 2023-2024 vinden eind augustus 2024 plaats (data worden t.z.t. bekend gemaakt). Mocht je op deze data niet in Nederland zijn, dan kun je contact opnemen met de studieadviseurs voor verdere informatie. De instructies om je te registreren voor de hoorzitting worden gecommuniceerd via Canvas.