• Nee dit gebeurt niet automatisch. Bij het uitvoeren van het Bindend Studieadvies (BSA) neemt de Examencommissie een aantal zaken in beschouwing voordat het definitieve advies wordt vastgesteld. De volgende punten worden in acht genomen op het moment dat een student minder dan 60 EC heeft behaald:

    1. Wanneer je minder dan 60 EC* hebt behaald vanwege persoonlijke omstandigheden die aantoonbaar effect hebben (gehad) op de studieprestaties en wanneer deze omstandigheden binnen een redelijke termijn gemeld bij de studieadviseur, kan de Examencommissie besluiten om het definitieve BSA met een jaar uit te stellen. Je krijgt dan een aangehouden advies.
    2. Als er geen sprake is van persoonlijke omstandigheden, wordt gekeken of je binnen de regels van de hardheidsclausule valt: maximaal 2 vakken niet gehaald (onvoldoende cijfer en de student heeft aan alle tentamenkansen deelgenomen). Factoren die in dat geval een doorslaggevende rol spelen om de hardheidsclausule toe te passen zijn: 1. De aard van de openstaande vakken; 2. Het algehele cijferbeeld en het cijfergemiddelde. Hieruit moet blijken dat er voldoende potentie is om de studie met succes te kunnen vervolgen. Mocht de hardheidsclausule worden toegepast, dan ontvang je een positief BSA in augustus en mag je verder met je opleiding. De nog openstaande B1 vakken dien je tijdens je 2e jaar van inschrijving alsog te halen. Let op: bij het toepassen van de hardheidsclausule kunnen studenten zich niet meer voor exchange aanmelden aangezien daarvoor het aanmeldcirterium geldt dat alle 60 EC in het 1e jaar van inschrijving behaald dienen te zijn (met of zonder compensatie).

    In deze situaties wordt het definitieve besluit genomen door de Examencommissie. Deze wordt daarbij geadviseerd door de studieadviseurs. De BSA vergadering van collegejaar 2022-2023 vindt plaats half augustus 2023. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan de BSA vergadering al toezeggingen te vragen over het te verwachte besluit.

    De reguliere BSA-norm van 60 EC is voor de studenten uit de cohorten 2020-2021 en 2021-2022 naar beneden bijgesteld naar 51 EC vanwege de corona pandemie. Studenten uit deze cohorten met een aangehouden advies, dienen per augustus in het opvolgende collegejaar de aangepaste norm van 51 EC te halen om een positief bindend studieadvies te krijgen.