Tenzij anders vermeld, is de geldigheidsduur van behaalde vakken – inclusief elders afgelegde vakken die goedgekeurd zijn als onderdeel van het examenprogramma – en verleende vrijstellingen in principe onbeperkt. 


In afwijking hiervan kan de Examencommissie in overleg met de Academic Director de geldigheidsduur van een vak dat langer dan zes jaar geleden is behaald vervallen verklaren indien naar haar oordeel de kennis, het inzicht of de vaardigheden met betrekking tot het betreffende vak verouderd zijn. In dat geval kan de Examencommissie een vervangend vak aanwijzen dan wel een aanvullende of vervangende toets opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het examen.


Indien een vak wordt getoetst door middel van meer dan één toets, dan is de geldigheidsduur van elke toets beperkt tot het studiejaar waarin de toetsen zijn afgelegd, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald in de course manual.