Als je het niet eens bent met de beslissing van een examinator (o.a. beoordelingen) of de Examencommissie, kun je een beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de Erasmus Universiteit. 


Het beroep dient te worden ingesteld binnen zes weken nadat de aangevochten beslissing is bekend gemaakt.


Je kunt je beroepschrift online indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming. Dit digitale loket vind je op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) onder het kopje ‘Rechtspositie’. Na indiening krijg je een ontvangstbevestiging en wordt je beroepschrift vaak nog op dezelfde dag aan het College van Beroep voor de Examens toegezonden voor verdere behandeling.


Je kunt je beroepschrift per mail (cbe@eur.nl) of schriftelijk, per post indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming, kamer A1-53, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.


Voorafgaand aan de behandeling van een beroep door het CBE vindt een schikkingsfase plaats, waarin de Examencommissie of examinator onderzoekt of het beroep van eiser geschikt kan worden (= formele schikkingspoging). Tijdens deze fase kunnen partijen hun standpunten nader toelichten, wordt onderzocht of het besluit zorgvuldig en op goede gronden tot stand is gekomen en of het besluit heroverwogen moet worden.


Het CBE gaat er vanuit, dat door degene die het beroep instelt zelf eerst met de desbetreffende examinator of met de Examencommissie contact is opgenomen om te proberen tot overeenstemming te komen (= materiële schikkingspoging). Men dient er wel rekening mee te houden dat de termijn van zes weken voor het indienen van een beroepschrift bij het CBE ondertussen blijft doorlopen. Met het oog hierop kan alvast een voorlopig beroepschrift worden ingediend.


Indien de minnelijke schikkingspoging geen resultaat heeft opgeleverd, wordt het beroep van eiser door het voltallige College van Beroep voor de Examens behandeld. Partijen worden voor een zitting van het College uitgenodigd. 


Tegen de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kan binnen zes weken na ontvangst van de uitspraak beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak, zie hiervoor ook https://www.raadvanstate.nl/studentenzaken


Meer informatie over beroepsprocedures kun je vinden op de website van het CBE-EUR. Nadere inlichtingen over de procedure kunnen ook worden ingewonnen bij het CBE via een e-mail naar cbe@eur.nl.


Zie document hieronder voor een schematische weergave van de beroepsprocedure: