Soms kunnen persoonlijke omstandigheden je studievoortgang belemmeren. Bij de studieadviseur kun je terecht om deze omstandigheden te bespreken. Naast advies op maat, kunnen we, indien nodig, maatregelen treffen om jouw studievertraging te beperken.


Wat zijn persoonlijke omstandigheden?

De volgende situaties worden aangemerkt als persoonlijke omstandigheid:

 • Ziekte, handicap of zwangerschap van betrokkene;
 • Bijzondere familieomstandigheden;
 • Lidmaatschap van de universiteitsraad, de faculteitsraad, het bestuursteam van de faculteit of de opleidingscommissie;
 • Overige omstandigheden als bedoeld in artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW. Helaas kunnen persoonlijke omstandigheden de studievoortgang beletten. Bij de studieadviseur kun je terecht om deze omstandigheden te bespreken. Naast advies op maat, kunnen we, indien noodzakelijk, maatregelen treffen om jouw studievertraging te beperken.


Wat kan een studieadviseur voor je doen?

In geval van valide en bewezen persoonlijke omstandigheden, kunnen we de Examencommissie adviseren om:

 • De geldigheid van (deel)cijfers van vakken en projecten te verlengen.
 • Een tentamen op een laptop of op een rustige locatie toe te staan.
 • Een extra, individuele, herkansing toe te staan.
 • Een uitzondering te maken op de eisen van het Bindend Studie Advies in het 1e bachelor jaar of op de eisen voor Mastertoelating (alleen wanneer het gemiddelde bijna een 7,0 is).


Beoordeling van persoonlijke omstandigheden

 • De persoonlijke omstandigheden worden zo snel als mogelijk gemeld bij de studieadviseur zodra een dergelijke situatie zich voordoet (bij voorkeur binnen 4 weken na het ontstaan van de situatie);
 • Er is bewijs aanwezig die de omstandigheden ondersteunen (bijv een verklaring van een huisarts, specialist of behandelaar of ander relevant bewijsmateriaal);
 • De persoonlijke omstandigheden belemmeren de student in de studievoortgang en dit is tevens zichtbaar in de studieprestaties (causaal verband).


In sommige gevallen verwijzen we je naar de studentendecanen van de Erasmus Universiteit voor vragen over bijvoorbeeld studiefinanciering of een studiekeuze, of naar de universiteitspsychologen voor persoonlijke of groepssessies als deze hulpmiddelen beter geschikt zijn voor jouw situatie.