De Examencommissie kan op verzoek van de student in bepaalde gevallen een extra tentamenkans verlenen.


1. Persoonlijke omstandigheden

 In geval van (langdurige) persoonlijke omstandigheden (zoals een langdurige of chronische ziekte), waarbij: 

  • het onmogelijk was deel te nemen aan de reguliere tentamens, en
  • het onmogelijk is op korte termijn tentamens af te leggen volgens het reguliere rooster, en 
  • ernstige studievertraging is te verwachten

 

Een verzoek om een extra tentamenkans op grond van persoonlijke omstandigheden kan slechts na consultatie van de studieadviseur of studentendecaan worden ingediend, en dient voorzien te zijn van een studieplanning en een advies. 

 

2. Topsport

Indien verzoeker één of meer tentamens heeft moeten missen vanwege het beoefenen van sport op topniveau, waarbij de verzoeker door het Bureau Topsport als topsporter is erkend. Het verzoek moet via de studieadviseur of de studentendecaan ingediend worden, voorzien van een studieplanning en een advies.

 

Het besluit

Indien de Examencommissie een extra tentamenkans verleent, wordt de betreffende examinator gevraagd zijn medewerking te verlenen. Meestal wordt de student gevraagd met de examinator contact op te nemen om het tijdstip van de extra kans af te spreken. In het besluit wordt dan vastgelegd dat de extra kans moet plaatsvinden binnen een bepaalde termijn. Het kan echter ook zijn dat de herkansing plaatsvindt op een vooraf vastgesteld tijdstip waaraan meerdere studenten deelnemen.

 

Let op, een extra tentamenkans wordt in principe slechts eenmaal verleend. De Examencommissie zal geen extra kans verlenen ter verbetering van reeds behaalde vakken.


Een verzoek voor een extra tentamenkans kan ingediend worden via het Online Verzoek Formulier


In geval je een bachelorvak open hebt uit het oude curriculum, verwijzen we je naar de transitiewebsite voor meer informatie.