De Examencommissie kan op verzoek van een student onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor een vak van de bacheloropleiding aanvragen. 


Binnen de premasteropleiding (die grotendeels uit bachelorvakken bestaat) en de masteropleidingen worden geen vrijstellingen verleend. 

Indienen van het verzoek

Een verzoek om vrijgesteld te worden voor een vak kan ingediend worden via Osiris Zaak in Osiris Student.


Voor elk vak waarvoor je vrijstelling wilt aanvragen, dien je een apart verzoek in te dienen in Osiris Zaak m.a.w. je kunt niet in 1 verzoek meerdere vrijstellingen aanvragen.


Een verzoek dient voorzien te zijn van alle relevante stukken zoals getuigschriften, cijferlijsten, vakomschrijving, literatuurlijst, e.d. Indien voor meerdere vakken een vrijstelling wordt aangevraagd, dan dient per vak de bijbehorende stukken en het behaalde cijfer bijgevoegd te zijn. N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden, maar dienen altijd in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie. 


Een verzoek tot vrijstelling dient zo spoedig mogelijk na de start van het studiejaar maar uiterlijk 4 weken voor het begin van het vrij te stellen vak te worden ingediend. 

Behandeling van het verzoek

Verzoeken die te laat of onvolledig worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

De Examencommissie toetst of het verzoek voldoet aan de volgende eisen: 

  • De aan het vak bestede tijd (eventueel uitgedrukt in studiepunten) dient minimaal gelijk te zijn aan wat daar in het vak, waar de vrijstelling voor aangevraagd wordt, voor staat;
  • Er dient qua inhoud en niveau een goede overeenkomst te bestaan tussen de studiestof op grond waarvan de aanvrager meent voor een vrijstelling in aanmerking te komen en het vak waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd. De werkvormen en doelstellingen van het vak dat men gevolgd heeft en van het vak waarvoor men vrijstelling wil aanvragen dienen overeen te komen, blijkend uit de ingediende stukken. Daarnaast moet uit het begeleidend schrijven blijken welke onderdelen van de stof corresponderen met welke onderdelen (cases, tentamenonderdelen) van het vak waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd;
  • Uit de stukken moet blijken dat alle vakken, op grond waarvan vrijstelling wordt aangevraagd, met voldoende resultaat zijn afgerond;
  • Een elders behaald vak kan slechts worden ingezet voor een vrijstelling van maximaal 1 vak uit de RSM bachelor opleiding.


De Examencommissie neemt zo spoedig mogelijk een besluit op basis van de stukken en het oordeel van de verantwoordelijke docenten van het betreffende vak.


N.B. Een eenmaal verleende vrijstelling wordt niet meer teruggedraaid, ook niet op verzoek. Daarnaast kan een reeds behaald examenonderdeel niet alsnog vrijgesteld worden. 

Registratie van de vrijstelling

Voor een verleende vrijstelling worden geen studiepunten en cijfer op de cijferlijst vermeld. De vrijstelling wordt op de cijferlijst met een ‘V’ aangeduid. Een vrijgesteld examenonderdeel telt niet mee bij het vaststellen van het gemiddelde examencijfer voor de opleiding. Deze informatie is van belang bij het bepalen van het judicium.