De faculteit stelt hoge kwaliteitseisen. Daarbij hoort een streng fraudebeleid. In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de Examencommissie staat wat onder fraude verstaan wordt en welke maatregelen getroffen kunnen worden (zie artt. 1.2, tweede lid en 3.4 van de R&R).

Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een student waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, inzicht en vaardigheden van hem of een andere student geheel of gedeeltelijk onmogelijk is.

Hieronder vallen onder andere spieken, persoonsverwisseling en plagiaat.

Indien fraude wordt geconstateerd kan de Examencommissie een sanctie opleggen. Deze straf kan variëren van een berisping tot uitsluiting van alle tentamens voor één jaar. Bij ernstige fraude kan de Examencommissie het College van Bestuur zelfs adviseren de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief te beëindigen. Doorgaans is de sanctie minimaal ongeldigverklaring van het betreffende tentamen én uitsluiting van dat tentamen voor de duur van 1 jaar. Daarnaast komen veroordeelde studenten uiteraard niet meer in aanmerking voor extra tentamenkansen of andere uitzonderingsmaatregelen.

Meer informatie over het fraudebeleid van de universiteit kunt u hier vinden.

Voor meer informatie over bronvermelding en plagiaat zie de Handout Bronvermelding

Fraude of plagiaat, je wordt er niet beter van! Bekijk de video.